Algemene  Verkoopsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1. Op elke bestelling en op de overeenkomst zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen.

1.2. Elke klant wordt onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door Alu Velgrepair vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

3. Leveringen / Overmacht.

3.1. Wanneer tot de verbintenissen van Alu Velgrepair tevens de levering van materialen of toestellen hoort, zullen deze vervoerd worden op risico en kosten van de klant, ook indien het transport zou gebeuren door en/of voor rekening van Alu Velgrepair.

3.2. Alu Velgrepair zal zich zoveel mogelijk houden aan overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan, de diensten/waren zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling, doch overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele Alu Velgrepair verbindt.

3.3. In geval van overmacht of van een voorval dat voor Alu Velgrepair redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is behoudt Alu Velgrepair zich respectievelijk het recht voor de leverings-/uitvoeringtermijn te verlengen of de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat Alu Velgrepair de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehoudente zijn. Onder overmacht wordt verstaan brand, watersnood, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organistaie van de onderneming, in -of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Alu Velgrepair als bij de leveranciers, bij bevoorraders of onderaannemers of andere betrokken derden.

2. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst.

2.1. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat Alu Velgrepair de bestelling uitdrukkelijk aanvaardt heeft. De klant heeft het recht de overeenkomst te verbreken mits betaling van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding aan Alu Velgrepair van 35% van de totale prijs zoals overeengekomen, als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van een eenzijdig verbrekingsrecht.

2.2. Alu Velgrepair levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten.

4. Prijzen & Betalingen

4.1. De opgegeven prijzen zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende lonen, grondstofprijzen, verzekering, transportkosten, milieutaksen, enz. Alu Velgrepair behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is, ingevolge een fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere maatregele buiten die wil van Alu Velgrepair. De prijzen zijn steeds exclusief de fiscale lasten die ten laste zijn van de klant.

4.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.3. Al de facturen van Alu Velgrepair zijn betaalbaar aan het adres van Alu Velgrepair, contant en zonder korting en dit binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 1% per maand alsook met een schadevergoeding van 15%, en dit met een minimum van 49,50€, en dit zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen ingevolge de wanprestatie van de klant verschuldigd door hem. In geval van niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting.

4.4. Alu Velgrepair behoudt zich het recht voor om de levering afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot of van de volledige prijs. Alu Velgrepair heeft tevens een retentierecht m.b.t de goederen die haar voor bewerking werden toevertrouwd door de klant.

5. Eigendomsvoorbehoud / Overdracht van risico

5.1. Tot aan de volledige betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van Alu Velgrepair, zelfs indien de goederen reeds bewerkt / verwerkt werden en bij niet of onvolledige betaling, kunnen ze op elk moment worden teruggehaald zonder de toestemming van de klant. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico's waaronder alle verlies-, vernielings -en beschadigingsrisico's.

7. Klachten / Aansprakelijkheid

7.1. Ingeval van enig verschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Mechelen uitsluitend bevoegd.

6. Klachten / Aansprakelijkheid

6.1. De klant is gehouden zijn voertuig op te halen binnen de twee werkdagen nadat hij ingelicht is over het einde van de herstellingswerken. De klant is gehouden de diensten/waren bij de levering onmiddelijk te controleren en controleer aanbrengen wielen en deksels. Trek wielmoeren na en controleer bandendruk na 30-100km op hun conformiteit en dient elke klacht op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen tien dagen (België) - vijftien dagen (buitenland) na de levering, schriftelijk aan Alu Velgrepair mee te delen.

6.2. Het ingebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan Alu Velgrepair mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde waren/diensten. Een reactie vanwege Alu Velgrepair op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De betaling of in gebruikname van de geleverde waren/diensten, ennd it zelfs in geval de kalnt zijn gebeurlijke klacht conform artikel 6.1. heeft meegedeeld, geldt tevens als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de andere waren/diensten.

6.3. Het meedelen aan Alu Velgrepair van een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde waren/diensten schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.

6.4. Indien een klacht door Alu Velgrepair gegrond wordt bevonden, zal Alu Velgrepair, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten en/of waren terugnemen / herstellen / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

6.5. Alu Velgrepair is niet aansprakelijk voor (¡) schade veroorzaakt aan voertuigen tijdens hun aanwezigheid op onze terreinen, (¡¡) het verdwijnen van voorwerpen uit voormelde voertuigen, (¡¡¡) schade ten gevolge van diefstal van voormelde voertuigen, dit alles tenzij (¡) en/of (¡¡) en/of (¡¡¡) te wijten is aan het opzet van Alu Velgrepair. Alu Velgrepair is niet aansprakelijk voor schade aan / diefstal van voertuigen, door Alu Velgrepair op verzoek van de klant op de openbare weg geplaatst. Alu Velgrepair kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadeging of het verdwijnen van velgen of voorwerpen door vandalisme of diefstal.

6.6. Indien de aansprakelijkheid van Alu Velgrepair zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel der sommen (excl.BTW) gefactureerd door Alu Velgrepair voor de waren/diensten voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van werkuren m.b.t. waren voor dewelke Alu Velgrepair aansprakelijkheid wordt weerhouden enz. is uitgesloten. Alu Velgrepair wijst elke aansprakelijkheid af ingeval geleverde waren verkeerd worden gebruikt.